[thường thức] Nấu cơm và vài món ăn

PhotobucketTH6: Những bài viết sau đây vừa là bài học, vừa là bài tham khảo cho các em nghiên cứu, học tập và làm theo để chuẩn bị tốt kỳ Trại Vượt Bậc NGUYÊN Y sắp tới.

Hy vọng các Chúng chăm sóc Chúng của mình bằng các món ăn đạm bạc, đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng.

Sau đây là bài đầu tiên: Nấu ăn và vài món ăn.

Thường thức: Nấu cơm

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay
do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

1.  Em cần biết :

Việc nấu cơm tưởng rất đơn giản, dễ dàng nhưng thật ra nó đòi hỏi sự chú ý của người nấu về nhiều mặt : loại gạo, sức nóng của củi lửa… Tiếp tục đọc