[Tranh] KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

• Nguồn: Thiền viện Chánh Pháp

Kiếp trước: Hiến vàng tô điểm Phật
Đời nay: Làm quan. Tại vì sao?

Tiếp tục đọc

[Kinh văn] KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

• Việt Dịch: HT. Thích Thiền Tâm
• Nguồn: Thiền viện Chánh Pháp

Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội.

Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng:

– Bạch Thế Tôn! Đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có tam cang. Năm giềng rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên qủa báo gì khiến nên như thế?

Cúi xin đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con giải thích mọi sự việc.

Tiếp tục đọc