Làm sao phân biệt được Xá lợi Phật thật?

• Bài: Thích Phước Thái, ảnh: Internet | Nguồn: Quang Minh Buddhist Temple

Xá lợi não của Đức Phật Thích Ca

Hỏi: Khi con có dịp chiêm bái Xá lợi của Phật và của chư Thánh Tăng, nhưng con vẫn còn có thắc mắc làm sao biết đó là Xá lợi Phật thật? Có mấy loại Xá lợi? Và làm sao để việc thờ cúng Xá lợi được đúng phép?

Ðáp: Tiếp tục đọc