Ban Huynh Trưởng

Cơ cấu BHT GĐPT Thiện Hoa 6

(Niên khoá: 2011-2012)

Gia Trưởng:

A. Minh Nhu Lê Sĩ (huynh trưởng cấp Tín)

Thư ký:

A. Tâm Khai Sơn Nguyễn Anh Thy (huynh trưởng cấp Tập)

Thủ quỹ:

C. Quảng Thanh Trần Thị Thu

Liên Đoàn Trưởng Nam:

A. Nhuận Bích Châu Ngọc Lê (huynh trưởng cấp Tín)

Đoàn Thiếu Nam:

A. Thánh Thanh Nguyễn Văn Chung (Đoàn phó)

Đoàn Thiếu Nữ:

C. Quảng Thanh Trần Thị Thu (Q. Đoàn trưởng)

C. Diệu Danh Huỳnh Thị Huệ Thanh (Đoàn phó)

Đoàn Oanh Vũ Nam:

A. Tâm Khai Sơn Nguyễn Anh Thy  (Đoàn trưởng)

C. Diệu Trúc Hà Thị Xuân Mai (Đoàn phó)

Đoàn Oanh Vũ Nữ:

C. Nhật Hạnh Nguyễn Tô Phương Chi Ngọc Diệp (Q. Đoàn trưởng)

C. Tâm Phương Tịnh Lý Thị Thanh (Đoàn phó)

Huynh trưởng dự khuyết:

A. Thiện Từ Tăng Đức Khiêm

C. Thanh Tảo Nguyễn Thị Thanh

C. Diệu Lạc Phí Thị Khánh An

%d bloggers like this: