Sự giáng sinh của chư Phật

Photobucket

Nói về sự giáng sinh của chư Phật, thì bất cứ vị Phật Chính Đẳng Giác nào, dù là ở quá khứ, hiện tại hay vị lai cũng đều có chung những đặc điểm, những sự kiện mà chỉ có những bậc đại bồ tát kiếp cuối cùng giáng sinh để thành Phật mới có được.

Hoàng hậu đến cội sala
Thấy nhành xinh xắn tay ngà với vin
Bồ tát lập tức đản sinh
Oai hùng như vị Pháp sư rời tòa
Bước đi bảy bước lạ kỳ
Hoa sen nâng gót tiên tri mấy lời
“Chúng sinh khắp cõi sa bà
Chỉ ta quý nhất hơn là nhân thiên
Kiếp này đoạn tuyệt nhân duyên
Dứt dòng sinh từ triền miên luân hồi”

Nói về sự giáng sinh của chư Phật, thì bất cứ vị Phật Chính Đẳng Giác nào, dù là ở quá khứ, hiện tại hay vị lai cũng đều có chung những đặc điểm, những sự kiện mà chỉ có những bậc đại bồ tát kiếp cuối cùng giáng sinh để thành phật mới có được.

Trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật đã giảng về một số phương pháp thông thường khi một vị đại bồ tát đản sinh khác với một phàm phu bình thường, tức loài người chúng ta.

Chẳng những Đức Phật Cồ-đàm (Gotama) trong thời hiện tại mà chư Phật trong quá khứ như Đức Phật Tỳ-bà-thi (Vipassī), Đức Phật Thi-khí (Sikhī), Đức Phật Tỳ-xá-bà (Vesabhū), Đức Phật Câu-lưu-tôn (Kakusandha), Đức Phật Câu-na-hàm (Konāgamana), Đức Phật Ca-diếp (Kassapa)… cũng có một số hiện tượng siêu xuất giống nhau khi các Ngài vừa giáng sinh ra khỏi bào thai của các thân mẫu. Các phương cách đản sinh của chư Phật đều giống nhau như sự xuất hiện của các Ngài giữa thế gian này đã cảm ứng đến thế giới chư thiên và các loài khác; các Ngài đều giáng sinh dưới gốc cây giữa thiên nhiên bao la; các Ngài đều từ hông mẹ bước ra và tuyên bố các Ngài là bậc tối thượng trong tam giới; các Ngài đều có hảo tướng với 32 tướng tốt và 80 tướng phụ và thông điệp của các Ngài ở đời là cứu khổ cho chúng sinh. Đức Phật diễn tả cụ thể phương pháp đản sinh của chư Phật trong quá khứ và hiện tại qua hình ảnh đầy màu sắc của Bồ Tát Tỳ-bà-thi và thân mẫu của ngài.

Bồ-tát Vipassī, sau khi từ giã cảnh giới Ðâu-suất thiên, chính niệm tỉnh giác nhập vào mẫu thai. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi Bồ-tát Vipassī từ giã cảnh giới Ðâu-suất thiên, chính niệm tỉnh giác nhập vào mẫu thai, khi ấy một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới ở trên chư Thiên, thế giới của các Ma vương và Phạm thiên và thế giới ở dưới gồm các vị Sa-môn, Bà-la-môn, các vị hoàng tử và dân chúng. Cho đến các cảnh giới ở giữa các thế giới, không có nền tảng, tối tăm, u ám, những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời với đại thần lực, đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu, trong những cảnh giới ấy một hào quang vô lượng, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra. Và các chúng sinh sống tại những chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói: “Cũng có những chúng sinh khác sống ở đây”. Và mười ngàn thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng, thần diệu ấy, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra ở thế giới.

Khi vị Bồ -tát nhập mẫu thai, bốn vị Thiên tử đứng canh gác bốn phương trời và nói: “Không cho một ai, người hay không phải loài người, được hãm hại vị Bồ-tát”.

Khi vị Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát giữ giới một cách hồn nhiên, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu men, rượu nấu.
Khi vị Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát không khởi dục tâm đối với một nam nhân nào, và không vị phạm tiết hạnh với bất kỳ người đàn ông nào dầu người này có tâm ái nhiễm đối với bà.

Khi vị Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát có được năm món dục lạc đầy đủ, tận hưởng, trọn hưởng năm món dục lạc ấy.

Khi vị Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỷ, với thân khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ-tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay.

Này các Tỷ-kheo, ví như viên ngọc lưu ly, thanh tịnh, thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt, khéo giũa, trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây được xâu qua viên ngọc ấy, dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lợt. Nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình, người ấy sẽ thấy rõ ràng:

“Ðây là viên ngọc lưu ly, thanh tịnh thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt khéo giũa, trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Ðây là sợi dây xâu qua, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lạt”. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi vị Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-tát không một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỷ, với thân khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ-tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay.

Sau khi sinh vị Bồ-tát bảy ngày, mẹ vị Bồ-tát mệnh chung và sinh lên cảnh trời Ðâu suất.

Trong khi các người đàn bà khác mang bầu thai trong bụng chín tháng hay mười tháng rồi mới sinh, mẹ vị Bồ-tát sinh vị Bồ-tát không phải như vậy. Mẹ vị Bồ-tát mang vị Bồ-tát trong bụng mười tháng trời mới sinh.

Trong khi các người đàn bà khác, hoặc ngồi, hoặc nằm mà sinh con, mẹ vị Bồ-tát sinh vị Bồ-tát không phải như vậy. Mẹ vị Bồ-tát đứng mà sinh vị Bồ-tát.

Khi vị Bồ-tát từ bụng mẹ sinh ra, chư Thiên đỡ lấy Ngài trước, sau mới đến loài người.

Khi vị Bồ-tát từ bụng mẹ sinh ra, vị Bồ-tát không đụng đến đất. Có bốn Thiên tử đỡ lấy Ngài, đặt Ngài trước bà mẹ và thưa: “Hoàng hậu hãy hoan hỷ. Hoàng hậu sinh một bậc vĩ nhân”.

Khi vị Bồ-tát từ bụng mẹ sinh ra, Ngài sinh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh thịnh, trong sạch.

Này các Tỷ-kheo, như viên ngọc ma-ni bảo châu đặt trên một tấm vải Ba-la-nại. Hòn ngọc không làm nhiễm ô tấm vải Ba-la-nại, tấm vải Ba-la-nại cũng không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo. Khi vị Bồ-tát từ bụng mẹ sinh ra, Ngài sinh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ sự vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch.

Khi vị Bồ-tát từ bụng mẹ sinh ra, hai dòng nước từ hư không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho vị Bồ-tát và cho bà mẹ.

Vị Bồ-tát khi sinh ra, Ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía Bắc, bước đi bảy bước, một lọng trắng được che trên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lớn tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời như sau:

“Ta là bậc tối thượng ở trên đời.
Ta là bậc tối tôn ở trên đời.
Ta là bậc cao nhất ở trên đời.
Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sinh ở đời này nữa”.

Khi vị Bồ-tát từ bụng mẹ sinh ra, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới trên chư Thiên, thế giới của các Ma vương và Phạm thiên, và thế giới ở dưới gồm các vị Sa-môn, Bà-la-môn, các vị hoàng tử và dân chúng. Cho đến các cảnh giới ở giữa các thế giới, không có nền tảng, tối tăm, u ám, những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu, trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra. Và các chúng sinh sống tại những chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau mà nói: “Cũng có những chúng sinh khác sống ở đây”. Và mười ngàn thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng thần diệu ấy thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra ở thế giới. [1]

Khi chư Phật vừa đản sinh, đều có các tướng sư và đạo sĩ đến xem tướng và khi thấy các thánh nhân đều có đủ 32 tướng tốt và 80 tướng phụ, đều tiên đoán rằng nếu các ngài xuất gia thì sẽ thành bậc giác ngộ, thầy của trời người.

Tâu Ðại vương, Hoàng tử này có đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc Ðại nhân. Ai có đủ ba mươi hai tướng tốt này sẽ chọn hai con đường này thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, vị này sẽ trở thành vua Chuyển luân Thánh vương, dùng chính pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, gia chủ báu và thứ bảy là tướng quân báu. Vị này có đến hơn một ngàn thái tử, những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên và trị nước với chính pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán, Chính Ðẳng Giác, vén lui màn vô minh che đời.

Paripuṇṇakāyo suruci
Sujāto cārudassano;
Suvaṇṇavaṇṇosi bhagavā
Susukkadāṭhosi vīriyavā.

Thân trọn đủ chói sáng,
Khéo sinh và đẹp đẽ,
Thế Tôn sắc vàng chói,
Răng trơn, láng, tinh cần.

Narassa hi sujātassa
Ye bhavanti viyañjanā;
Sabbe te tava kāyasmiṃ
Mahāpurisalakkhaṇā.

Đối với người khéo sinh,
Những tướng tốt trang trọng,
Đều có trên thân Ngài,
Tất cả đại nhân tướng.

Pasannanetto sumukho
Brahā uju patāpavā;
Majjhe samaṇasaṅghassa
Ādiccova virocasi.

Mắt sáng, mặt tròn đầy,
Cân đối, thẳng, hoàn mỹ,
Giữa chúng Sa-môn Tăng,
Ngài chói như mặt trời.

Kalyāṇadassano bhikkhu
Kañcanasannibhattaco;
Kiṃ te samaṇabhāvena
Evaṃ uttamavaṇṇino.

Đẹp mắt vị tỷ-kheo,
Da sáng như vàng chói,
Với hạnh sa-môn, Ngài
Cần gì sắc tối thượng.

Rājā arahasi bhavituṃ
Cakkavattī rathesabho;
Cāturanto vijitāvī
Jambusaṇḍassa issaro.

Ngài xứng bậc đại vương,
Chuyển Luân, bậc Điều Ngự,
Chiến thắng khắp thiên hạ,
Bậc tối thượng Diêm-phù.[2]

“Này các tỷ-kheo, vị này có lòng bàn chân bằng phẳng. Tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân.

Này các tỷ-kheo, dưới hai bàn chân của vị này có hiện ra hình bánh xe, với ngàn tăm xem với trục xe vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ…

Này các tỷ-kheo, vị này có gót chân thon dài…

Vị này có ngón tay, ngón chân dài…

Vị này có tay chân mềm mại…

Vị này tay chân có màn da lưới…

Vị này có mắt cá tròn như con sò…

Vị này có ống chân như con dê rừng….

Vị này đứng thẳng, không co lưng xuống có thể sờ đầu gối với hai bàn tay…

Vị này có tướng mã âm tàng…

Vị này có màu da đồng, màu sắc như vàng…

Vị này có da trơn mướt, khiến bụi không thể bám dính vào…

Vị này có lông da mọc từ lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông…

Vị này có lông mọc xoáy trong thẳng lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ, và xoáy về hướng mặt…

Vị này có thân hình cao thẳng…

Vị nầy có thân với các góc cạnh tròn đầy, đều đặn…

Vị này có nửa thân trước như thân con sư tử…

Vị này không có lõm khuyết xuống giữa hai vai…

Vị này có thân thể cân đối như cây bàng. Bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng, bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân…

Vị này có bán thân trên vuông tròn…

Vị này có vị giác rất nhạy bén…

Vị này có quai hàm như con sư tử…

Vị này có bốn mươi cái răng…

Vị này có răng đều đặn…

Vị này có răng không khuyết hở…

Vị này có răng cửa trơn láng…

Vị này có tướng lưỡi rộng dài…

Vị này có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca-lăng-tần-già…

Vị này có hai mắt màu xanh đậm…

Vị này có lông mi con bò cái…

Vị này có hai lông mày, có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như bông nhẹ…

Vị này có nhục kế trên đầu…”[3]

Như vậy, chúng ta thấy có rất nhiều điềm cát tường hiện ra khi một bậc vĩ nhân đản sinh. Nếu các Ngài chọn làm tại gia thì sẽ trở thành bậc Chuyển Luân Thánh Vương, trị vì khắp bốn châu thiên hạ với sự giàu có thịnh vượng, của cải vật chất phong phú, binh hùng tướng mạnh và danh tiếng lẫy lừng mà thế gian mong muốn; nhưng các Ngài đã từ bỏ các hạnh phúc ngũ dục đó để tìm một hạnh phúc cao thượng và giải thoát khổ miên viễn cho tất cả chúng sinh, tức là tìm con đường xuất gia học đạo, làm một mẫu mực đạo đức cho thế gian, một bậc thầy của trời người, một bậc tối tôn tối thượng giữa thế gian này. Cho nên sự xuất hiện của các ngài là một điểm sáng cho nhân loại noi theo, để thoát khỏi cảnh khổ trong sáu đạo. Vì thế, thật may mắn và phúc báo cho chúng ta gặp được Tam Bảo, được dự lễ Phật đản để chào đón một vĩ nhân, một vị cứu tinh của nhân loại đã ra đời.

Yesaṃ ve dullabho loke
Pātubhāvo abhiṇhaso
Sohaṃ brāhmaṇa sambuddho
Sallakatto anuttaro.

Hỡi này bà-la-môn
Ta, bậc Chính Đẳng Giác
Bậc Tối Thượng Y Vương
Người xuất hiện như vậy
Thế gian thật hiếm thấy.[4]

Kính chúc quý vị một mùa lễ hội Vesak thật an lạc và tràn đầy phúc báu.

TK. Định Phúc
Nguồn: Internet

[1] Trường bộ kinh 1. Kinh đại bổn.
[2] Sn.548-552
[3] Trường bộ kinh 2. Kinh tướng.
[4] Sn.560

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: