[Tin Lam] BHD Quảng Đức kính viếng

• Nguồn: Trang Nhà BHD Quảng Đức

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Toàn thể GĐPT Quảng Đức Sài Gòn chắp tay hướng vọng về người anh đã sống trọn cuộc đời hộ pháp vệ đạo giữ gìn và phát triển đại gia đình áo Lam.

[Tin Lam] BHD Trung Ương GĐPTVN cung tiến

• Nguồn: Trang Nhà BHD TW GĐPTVN

Lịch duyệt bát tuần lam thạch trụ

Một đời chính nghĩa đạo không hai

Tóc bạc vững yên hàng đại thụ

Lòng son không đổi  tợ hoa khai

[Tin Lam] Lễ nhập liệm cố Htr. cấp Dũng – Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng)

Chiều hôm nay, lúc 16 giờ ngày 05.9.2011 nhằm ngày mùng 8 tháng 8 năm Tân Mão. Lễ nhập liệm chơn linh Huynh trưởng Cấp Dũng Năng Quang NGUYỄN HƯỮ THẠNH đã được tiến hành. Chứng  minh và tham gia hộ niệm có Chư tôn đức Tăng Ni các chùa tại Thành phố Đà Lạt. Về phía  BHD Trung Ương có sự tham dự của  Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, một số Anh chị Ban viên, Phụ tá. Sự hiện diện của quý Anh chị trong BHD Lâm Đồng, Huynh trưởng và đoàn sinh các đơn vị trong BHD.

Tin Từ VP. BHD Lâm Đồng